Fraudulently Meaning In Marathi [ फसव्या पद्धतीने ] Fraudulently मराठी अर्थ

Fraudulently Meaning In Marathi [ फसव्या पद्धतीने ] Fraudulently मराठी अर्थ


Fraudulently - फसव्या पद्धतीने / बनावट / लबाडी /खोटा /  ढोंग

Fraudulently Meaning In Marathi, Fraudulently मराठी अर्थ


Fraudulently मराठी अर्थ -
  1. Fraudulently म्हणजे जाणीवपूर्वक एखाद्या व्यक्तीची फसवणूक करने.
  2. दुसऱ्या व्यक्तीचे नुकसान व्हावे या हेतूने त्याला फसविणे.
  3. असा व्यक्ती जो कपटी ढोंग करतो.