legend meaning in marathi - legend चा मराठी अर्थ

legend meaning in marathi - legend चा मराठी अर्थ

legend meaning in marathi,legend meaning marathi

legend meaning marathi -

असे असे एखाद्या प्रसिद्ध / महान व्यक्तील किंवा अशा व्यक्तीला म्हटले जाते ज्याने एखाद्या क्षेत्रामध्ये खूप ज्ञान प्राप्त केले आहे.

legend चे ईतर मराठी अर्थ -
आख्यायिका,दंतकथा वाङमय पुराणे,नाणी, बिल्ला, इ.वरील कोरीव शब्द किंवा वाक्ये